Dibaq

O Cefil

Společnost CEFIL s.r.o. se orientuje na především provoz lokálních distribučních soustav (LDS) dále na dodávky elektřiny a plynu. Poskytujeme poradenství a konzultační činnosti ve prospěch právnických i fyzických osob, kterým nabízíme expertní analýzy v mnohdy nepřehledném energetickém hospodářství a na vyžádání zpracujeme nabídku služeb i řešení, jak v odběrném místě minimalizovat platby za elektřinu a plyn. Potřebnou efektivitu zajišťujeme na základě dlouholetých zkušeností a potřebných znalostí trhu s elektřinou a plynem v ČR. Naším zájmem je snižovat zákazníkovi náklady za energie.

Jsme držiteli licencí na „Obchod s elektřinou“, „Obchod s plynem“ a „Distribuci elektřiny“ a dokážeme ve prospěch zákazníka výhodně nakoupit levnější produkt respektive též vykoupit elektřinu z alternativních zdrojů.

Od roku 2017 je společnost CEFIL s.r.o. spoluzakladatelem české asociace lokálních distribučních soustav. To nám umožňuje podílet se na spoluvytváření energetické legislativy ČR a současně být mezi prvními, kteří přicházejí k informacím ze státní správy.

O Cefil

Lokální distribuční soustava

LDS může vzniknout v místech, kde je více zákazníků připojeno na distribuční síť prostřednictvím jednoho připojovacího bodu k nadřazené distribuční soustavě. Jedná se především o obchodní centra, logistické areály, administrativní budovy, atd.

LDS je distribuční soustava sloužící pro připojení koncových odběratelů k elektrické síti a zajištění dodávky elektřiny zákazníkovi pro jeho objekt, byt, kancelář apod. Distribuční soustavu provozují licencované distribuční společnosti na území vymezené danou licencí.

Provádíme komplexní zabezpečení dodávek silové elektřiny a distribučních služeb na bázi smluvních ujednání s odběrateli uvnitř LDS, včetně jejich pravidelného vyhodnocování a fakturace. Pro tyto účely používáme vlastní plně automatizovaný monitorovací on-line systém měření.

Výhody LDS

Úspora nákladů

Možná úspora investičních nákladů na vybudování energetické infrastuktury

Úspora za provoz

Úspora za provoz energetické infrastruktury

Bonusové zvýhodnění

Za poskytnutí území pro distribuci elektřiny, dle předem stanovených podmínek, popřípadě příjem ze Smlouvy o užívacím právu

Zajištěný servis

Zajištěný servis při provozování, připojování a v obsluze zákazníků v LDS

Svoboda volby

Výběr libovolného dodavatele silové elektřiny koncovým zákazníkem

Zkušení odborníci

Kolektiv kvalifikovaných odborníků s dlouhodobými zkušenostmi s provozováním LDS v rámci ČR

Bez starostí

Přenesení veškeré legislativní a administrativní náročnosti spojené s LDS na naši společnost

Lepší cena

Zajištění nižší ceny silové elektřiny vůči majoritními regionálnímu obchodníkovi s elektřinou

Společnost CEFIL s.r.o. má dlouholetou zkušenost s provozem obnovitelných zdrojů

Současný instalovaný výkon výroben činí cca 8,9MW

Současný instalovaný příkon zákazníkům činí cca 37MW

Dodávky elektřiny a plynu

Sledujeme stále se měnící situaci na trhu s elektřinou a plynem. Díky tomu dokážeme reagovat s nabídkou ku prospěchu zákazníka.

Veškerá agenda související s dodávkou elektřiny a plynu je založena na individuálním přístupu ke každému odběrnému místu.

Ve prospěch zákazníka posuzujeme zejména roční odběrový diagram ve vztahu k předpokládanému vývoji cen na trhu.

Poradenství a analýzy

Energetické analýzy, audity a poradenství jsou významné činnosti v naší společnosti. Výstupem jsou obvykle upozornění na zjištěné nedostatky v odběrném místě. Současně je představen potenciál úsporných opatření na straně zákazníka a finanční náklady s tím spojené.

Pro úspěšné vyhotovení energetické analýzy požadujeme následující vstupní údaje:

  • Kopie vyhodnocení za elektřinu (za posledních 12 měsíců)
  • Průběhový hodinový roční odběrový diagram
  • Informace o uzavřeném smluvním vztahu (délka kontraktu, termín vypovězení smlouvy, atd.) o dodávkách elektřiny (plynu,...)
  • Výhled na případné rozšíření (krácení) odběrů v odběrném místě pro nadcházející období

Energetická analýza je obvykle zpracována a zákazníkovi předána v předem dohodnutém termínu. Před vypracováním analýzy je se zákazníkem dohodnuta cena a způsob předávání výsledků.

Energetická legislativa

V odkazech níže naleznete potřebné přílohy a informace.

Kontakty

Kontakty

Kontakty

CEFIL s.r.o.

Pitterova 2855/13, Žižkov, 130 00 Praha 3

+420 777 408 877

IČ: 27406199

DIČ: CZ27406199